Rumah harta; Pada zaman Nabi Muhammad Saw berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Seluruh kekayaan yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fa’I, ghanimah, kafarat, dan wakaf dikelola oleh baitul mal dan ditasyarufkan untuk kepentingan umat islam