Hak yang dimiliki kedua belah pihak berakad untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.