Banner

Hak yang dimiliki kedua belah pihak berakad untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Banner