Hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.