Istilah lain untuk akad mudharabah; istilah ini banyak digunakan dalam mazhab Syafi’i (ulama hijaz).